Skip to content

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A nargourmet.hu weboldal Tóth Ágnes egyéni vállalkozó (székhely: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 27. 6/35.) kezelésében áll.

A webhely megnyitásával Ön (továbbiakban “Felhasználó”) elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a webhelyet!

Szellemi tulajdonjogok

A nargourmet.hu weboldalak – a továbbiakban: weboldalak – a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására Tóth Ágnes egyéni vállalkozó kizárólagosan jogosult. Tóth Ágnes egyéni vállalkozó előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban “feltöltött tartalmak”) szerzői jogai Tóth Ágnes egyéni vállalkozó tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

Tóth Ágnes egyéni vállalkozó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát.

Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Tóth Ágnes egyéni vállalkozó fenntartja. Tóth Ágnes egyéni vállalkozó nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. Tóth Ágnes egyéni vállalkozó nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Tóth Ágnes egyéni vállalkozón kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozik. Ilyen adat pl. a név, a cím, a kapcsolattartási adatok, a felhasználói azonosító, az IP-cím, a fénykép- és videofelvételek, a tartózkodási hely adatai stb.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmeket Tóth Ágnes egyéni vállalkozó székhelyére (1131 Budapest, Madarász Viktor utca 27. 6/35. ) küldhet postai úton vagy a nargourmet.hu@gmail.com email címre.

Tóth Ágnes egyéni vállalkozó oldalain a felhasználók által megadott személyes adatokat csak a felhasználókkal való levelezéshez gyűjti, dolgozza fel és tárolja, és csakis arra a célra, amelyre a felhasználó megadta azokat.

A kezelt adatok:

  • név
  • email cím

Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy új termékeinkről, szolgáltatásainkról szóló egyedi ajánlatainkról vagy a felhasználót esetlegesen érintő egyéb információkról tájékoztatást adjunk.

A felhasználók személyes adatait Tóth Ágnes egyéni vállalkozó abban az esetben közli harmadik felekkel, ha arra törvény vagy jogszabály kötelezi, vagy ha azt a felhasználó előzetesen engedélyezte.

Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, beleértve az adatkezelő, adatfeldolgozó személyét, az adatkezelés jogalapját, célját, időtartamát, adattárolás helyét, adatbiztonsági intézkedéseket.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

Biztonság

Tóth Ágnes egyéni vállalkozó minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek azonban protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják.